Algemene voorwaarden Que-lindo

Definities 

 1. Que-lindo, (hoofdvestiging grB-Trading) gevestigd te Oldenzaal, KvK-nummer 77696506, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die verkoper hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Alle prijzen die verkoper hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan verkoper te allen tijde wijzigen.

 

Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd bij aflevering van het product per pin of contant voldaan. In sommige gevallen kan door verkoper een betaalverzoek worden gestuurd. Koper dient deze voor de aangegeven vervaldatum te voldoen.
 2. Bestellingen waarvan koper wil dat ze worden bezorgd dienen vooraf via een betaalverzoek te worden voldaan. Na betaling van het betaalverzoek zal de bestelling worden verzonden.
 3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Klachten en garantie

 1. Koper dient een door verkoper geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de koper redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de koper, verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen, te vervangen of een passende oplossing te vinden in overleg met de koper.
 5. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de koper, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de koper op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.